ชุดคำสั่ง CMD DATA Transfer สำรองข้อมูลจาก Server ไปอีก Server

วันนี้ SmartIT ขอเสนอ ชุดคำสั่ง Command สำหรับสำรองข้อมูล Server ไปอีก Server เพียง คัดลอกชุดคำสั่งด้านล่างนี้ไป แล้ว Save File เป็น DB2DB.bat

D:
cd IKBKAllDB1.0

REM HOST Master //Database ที่ 1
set hospitalcode=11072
set hostx=192.168.0.254
set userx=sa
set passx=sa
set portx=3306
set dbnamex=hos

REM HOST SLAVE //Database ที่ 2
set hosty=192.168.0.253
set usery=sa
set passy=sa
set porty=3306
set dbnamey=hos

REM ?? Line Notify Token
set linetokenx=##Line Notify Token##


mysqldump --opt --lock-tables=false --skip-triggers --quick  --ignore-table=%dbnamex%.pcu_dw_track --ignore-table=%dbnamex%.ksklog --ignore-table=%dbnamex%.vn_stat_log --ignore-table=%dbnamex%.opitemrece_log  %dbnamex% --host=%hostx% --port=%portx% -u%userx% -p%passx% | mysql --host=%hosty% --port=%porty% -u%usery% -p%passy% -C %dbnamey% -v

rem หาWindows version
echo %PROCESSOR_ARCHITECTURE% > os.txt
< os.txt (
set /p os_version=
)

IF %os_version% == x86 (
echo X86
set path_php=%cd%\curlx32
) else (
echo X64
set path_php=%cd%\curlx64
)

echo %path_php%

%path_php%\bin\curl -X POST -H "Authorization: Bearer %linetokenx%" -F "message=Data Transfer ฐานข้อมูล %dbnamex% จาก Server IP : %hostx% ---> %hosty% แล้ว" https://notify-api.line.me/api/notify

exit

โดยไปวางที่ Notepad

และแก้ไขข้อมูลตรงบรรทัดที่ 5-17 ดังนี้ครับ

set hospitalcode=11072
set hostx=##IP Server##
set userx=##USer##
set passx=##Password##
set portx=##port##
set dbnamex=##DB Name##

REM HOST SLAVE //Database ที่ 2
set hosty= ##IP Server##
set usery= ##USer##
set passy= ##Password##
set porty= ##port##
set dbnamey= ##DB Name##

REM ?? Line Notify Token
set linetokenx=##Line Notify Token##

ดังนี้ครับ

โดย Save File DB2DB.bat ไว้ที่เดียวกับโปรแกรมนี้ครับ https://smartit.in.th/%e0%b8%ad%e0%b8%b1%e0%b8%9e%e0%b9%80%e0%b8%94%e0%b8%97-%e0%b9%82%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b9%81%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%aa%e0%b8%b3%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%a1/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *